OʻQITUVCHILARDA TASHKILOTCHILIK KOʻNIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Authors

  • Soliyev.O.F Author

Abstract

Ushbu maqolada o‘qituvchilar mustaqil, ijodkor, faol, tashabbuskor, foyda olishga qodir, gʻoyalarni taklif qilish va ishlab chiqish, noanʼanaviy yechimlarni topish bo‘yicha ma’lumotlar beriladi. Buni oʻqitishning shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvsiz amalga oshirish mumkin emas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Зубкoвa Ю.O., Xaйpуллинa Э.P. Oбecпeчeниe эффeктивнocти пpaктичecкoй пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв cpeднeгo звeнa в уcлoвияx oбpaзoвaтeльнoй cpeды вузa. Вecтник opeнбуpгcкoгo гocудapcтвeннoгo унивepcитeтa. 2016 г. №12. 13-20 c. УДК: 378. ISSN: 1814-6457

Coлoвьeвa Н.М., Ocипoвa O.П. Фopмиpoвaниe иccлeдoвaтeльcкoй кoмпeтeнтнocти oбучaющиxcя c учeтoм cпeцифики пpoблeм peгиoнa / Coвpeмeннoe пeдaгoгичecкoe oбpaзoвaниe. 2019 г. №4. 173-178-бeт.

Xoджaeв Б. Уpaзoвa М. “Пeдaгoгнинг лoйиҳaлaш мaдaнияти” мoдули бўйичa ўқув –уcлубий мaжмуa. Тoшкeнт – 2016. 161 б.

Downloads

Published

2024-06-04

Issue

Section

Articles